1

 

Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce

Sektor wod-kan przechodził przez ostatnie lata liczne przeobrażenia, dostosowywał się do aktualnych standardów i obowiązujących norm. Przeszedł pewną ewolucję – być może możemy mówić nawet o rewolucji – aby przybrać obecną, aczkolwiek nieostateczną, formę. Ewolucja ta odbywała się na wielu płaszczyznach – od sfery organizacyjno-prawnej po sferę zarządzania i sferę nauki (badawczo-rozwojową). Panel „Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce” poświęcony będzie nakreśleniu tych zmian, które zachodziły w sektorze wod-kan na przestrzeni wieku. Przedstawione prezentacje poświęcone będą między innymi krokom milowym postawionym w sferze naukowej, a których efektem była faza wdrożeniowa oraz szereg instalacji pełnoskalowych, z których z powodzeniem dziś korzystamy. Należy bowiem pamiętać, że badania podstawowe oraz etap badawczo-rozwojowy to koła zamachowe rozwoju branży wod-kan, jak również jej ciągłej ewolucji. Otwartość na współpracę sfery biznesowej oraz naukowej jest kluczem do efektywnego wdrożenia założeń nowego modelu gospodarczego. Transformacja krajowej gospodarki z modelu linearnego na model o obiegu zamkniętym jest niewątpliwie bardzo dużym wyzwaniem dla sektora wod-kan, który stanowi istotną składową krajowej biogospodarki. Można mówić już o Oczyszczalni 4.0, której funkcjonowanie będzie wpisywało się zarówno w GOZ, jak i standardy czwartej rewolucji przemysłowej. Realizacja tego celu nie będzie możliwa bez wypracowania działającego modelu współpracy nauka-biznes, jak również współpracy z projektantem. Niezbędna będzie także wiedza na temat finansowania i realizacji takich inwestycji, a więc wdrażania ekoinnowacji wprzedsiębiorstwie wod-kan. Panel poruszał będzie zarówno zagadnienia związane z niezbędnymi zmianami, czekającymi branżę wod-kan w bliskiej przyszłości, jak również zagadnienia dotyczące tego, jak branża już się zmieniła, także w zakresie organizacyjno-prawnym.
mgr inż. Zbigniew Gieleciak – absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Laureat licznych nagród, uhonorowany m.in. tytułami: „Znakomity Przywódca”, „Menadżer Sukcesu” oraz „Menedżer 25-lecia na Śląsku”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Wybudował park wodny w Tychach, który jest zasilany energią z biogazu, dzięki czemu jest samowystarczalny energetycznie. Uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów
dr inż. Tadeusz Rzepecki – Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach (fizyka stosowana), doktor inżynier nauk technicznych (Politechnika Krakowska). Pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Tarnowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, w latach 1998 – 2003 Wiceprezes Zarządu Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o., od 2003 r. Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Członek (od 2004 r.) i Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (od 2011 r.), członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie, członek Komitetu Ochrony Środowiska przy KIG, Srebrny (2012) Złoty (2014) i Diamentowy (2016) Inżynier Przeglądu Technicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem za długoletnią służbę, Brązowym Medalem za zasługi dla obronności Kraju, Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży, autor monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji”, współautor trzech innych specjalistycznych pozycji książkowych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych, członek Rady Programowej czasopisma „Technologia wody”.
dr Krystian Szczepański – Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Krajowej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska – PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł – absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Biotechnologia w Inżynierii Środowiska. Od 2004 r. adiunkt, a od 2016 r. profesor w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków PW. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensyfikacja usuwania ze ścieków związków biogennych oraz niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem odzysku energetycznego i surowcowego. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac, w tym 130 opublikowanych w formie monografii, artykułów oraz referatów i posterów na konferencjach naukowo-technicznych. Pozostałe prace nieopublikowane stanowią ekspertyzy, raporty ze zrealizowanych projektów badawczych oraz recenzje publikacji naukowych, projektów badawczych, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.