12

 

 

Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku

System świadectw charakterystyki energetycznej został wprowadzony dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z roku 2002 (EPBD). Dyrektywa ta nakłada obowiązki na Państwa Członkowskie UE w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, systemu ich weryfikacji, sprawozdawczości, ale także wymagania dotyczące kontroli systemów klimatyzacji i ogrzewania, źródeł ciepła czy wprowadzenia definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii – nZEB. Głównym celem dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w sektorze budowlanym poprzez poprawę charakterystyki energetycznej budynków. System certyfikacji energetycznej ma pozwolić na ocenę charakterystyki poszczególnych obiektów a tym samym działać na inwestorów, tak aby nabywali oraz budowali obiekty o lepszej jakości energetycznej. Niestety w przypadku budynków ze skomplikowanymi systemami HVAC wyznaczenie charakterystyki energetycznej przyjętą w polskich przepisach metodą jest często bardzo trudne. Warsztat poświęcony jest omówieniu metody wyznaczania zapotrzebowania na energię przy pomocy obliczeń godzinowych oraz przyjętej w Polskich przepisach metody miesięcznej. Przedstawione i omówione zostaną najczęściej stosowane rozwiązania na potrzeby poprawnej oceny zapotrzebowania na energię budynków.
dr inż. Jerzy Kwiatkowski – adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Współpracuje także z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A w zakresie certyfikacji BREEAM oraz jest ekspertem w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Posiada uprawnienia do wykonywania ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym specjalistą BREEAM AP. Jerzy ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora uzyskał w Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. W swojej ponad 15-letniej karierze zawodowej zajmuje się zagadnieniami zużycia energii, efektywności energetycznej budynków oraz systemami i źródłami energii w budynkach. Działania, które podejmuje w ramach swojej pracy mają na celu poszerzenie świadomości o zrównoważonym rozwoju wśród projektantów, architektów czy inżynierów. Jerzy w swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.
dr inż. Joanna Rucińska – pracownik dydaktyczny Wydziału Instalacji Sanitarnych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A jako Starszy Specjalista ds. Analiz Energetycznych. Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie również ukończyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.
Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Posiadane wykształcenie jak i dodatkowe kursy są podstawą do wykonywania symulacji i analiz energetycznych budynków oraz ich systemów, analiz emisji zanieczyszczeń do środowiska, analiz ekonomicznych oraz koncepcji modernizacji. W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.