2

 

 

Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC

Racjonalizacja zużycia ciepła powinna być uwzględniona w budynkach nowych już na etapie projektowania efektywnych energetycznie systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji czy też klimatyzacji poprzez dobór wysokoefektywnych źródeł ciepła/chłodu ale też poprzez odpowiedni dobór systemu sterowania i automatyzacji procesów dostawy, magazynowania i odbioru energii. Proces efektywnego wykorzystania dostarczanej energii powinien być następnie kontynuowany poprzez edukację i pełne zaangażowanie mieszkańców. Z kolei w większości budynków istniejących, zmniejszenie zużycia ciepła zostało już zrealizowane poprzez wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych budynku, często połączonej z pewnym zakresem modernizacji systemu ogrzewania (np. zamontowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach). Dlatego też kolejne działania modernizacyjne, które będą miały na celu dalsze zwiększanie poziomu efektywności energetycznej w tego typu budynkach, będą się teraz koncentrowały w szczególności na modernizacji systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej czy też edukacji mieszkańców. Ważnym zagadnieniem umożliwiającym pełne wykorzystanie możliwości obniżenia zużycia ciepła/chłodu podczas eksploatacji projektowanych i istniejących układów HVAC jest zapewnienie zrównoważenia hydraulicznego danego układu. Dlatego też niniejszy warsztat panelowy poświęcony będzie zagadnieniom technicznym związanym z procesem równoważenia hydraulicznego instalacji ogrzewania, wody lodowej, wentylacji oraz powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła o krótkich gałęziach i małych średnicach kolektorów. Przedstawione i omówione zostaną najczęściej stosowane rozwiązania na potrzeby poprawnego przeprowadzenia procesu równoważenia hydraulicznego układów oraz problemy wynikające z nie przeprowadzenia tego procesu. Naświetlone zostaną również koszty i czas zwrotu wykonania równoważenia hydraulicznego w budynkach istniejących. W ramach warsztatu przewidziana jest również szeroka dyskusja z uczestnikami szkolenia.
dr inż. Łukasz Amanowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na stanowisku adiunkta. Autor monografii na temat powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła oraz podręcznika do przedmiotu Ciepłownictwo. W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się badaniami eksperymentalnymi oraz symulacjami CFD charakterystyk cieplno-przepływowych elementów systemów HVAC. Jest opiekunem Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, organizującego m.in. Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.
dr inż. Tomasz Cholewa – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Prezes Oddziału Lubelskiego PZITS 2017-2021. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowalnymi z zakresu branży sanitarnej. Autor publikacji naukowych, ekspertyz oraz opinii technicznych z zakresu systemów HVAC i efektywności energetycznej. Kierownik B+R projektów badawczych finansowanych z MNiSW oraz NCBiR.
mgr inż. Grzegorz Ojczyk – wieloletni Dyrektor Techniczny i Szef działu Badawczo-Rozwojowego Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. obecnie
wykładowca Centrum Szkoleń i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz właściciel firmy inżyniersko-konsultingowej NTTG Nowoczesne Technologie w Technice Grzewczej. Autor publikacji naukowo-technicznych z zakresu OZE i HVAC.
dr inż. Zenon Spik – pracownik dydaktyczny Wydziału Instalacji Sanitarnych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Właściciel pracowni projektowej wykonującej opracowania projektowe w branży HVAC, a także zajmującej się równoważeniem instalacji grzewczych, chłodniczych oraz wentylacyjnych. Autor opinii technicznych dotyczących jakości funkcjonowania instalacji HVAC.
dr inż. Sylwia Szczęśniak – pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza. Prodziekan na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Autorka wielu publikacji naukowych, ekspertyz oraz opinii technicznych z zakresu systemów HVAC oraz bioróżnorodności w systemach HVAC. Kierowała projektami badawczymi w tym finansowanymi z MNiSW.