Paweł Wilkosz

Dr Paweł Wilkosz, Dyrektor Departamentu Geologii i Utrzymania Ruchu w Gas Storage Poland oraz W-ce Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP, jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktorem w dziedzinie nauk o ziemi w zakresie geologii. W latach 1993-2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Geologii UAM w Poznaniu, przedmiotem jego badań była geologia struktur solnych i ich wykorzystanie do celów magazynowania substancji. Jest autorem artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Od roku 2009 związany ze spółkami GK PGNiG SA tj. Investgas, Operator Systemu Magazynowania i Gas Storage Poland specjalizujących się w budowie i eksploatacji kawernowych podziemnych magazynów gazu. Brał udział w projektowaniu, budowie i eksploatacji KPMG „Mogilno” i KPMG „Kosakowo”, Kopalni Soli „Mogilno” i „Góra” oraz Magazynu Ropy i Paliw „Góra” oraz pracach koncepcyjno-studialnych dotyczących budowy podziemnych magazynów substancji w kawernach solnych i otworowych kopalni soli. Jest współpomysłodawcą i kierownikiem projektu budowy instalacji badawczo-rozwojowej magazynowania wodoru w kawernie solnej współpracującej ze źródłem OZE, elektrolizerem i ogniwem paliwowym oraz wielkoskalowego magazynu energii.