7

 

Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.

Warsztat panelowy poświęcony jest zagadnieniom prawnym związanym z projektowaniem sieci gazowej w Polsce i Europie.

Celem niniejszego warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu obecnego stanu prawnego regulującego projektowanie i budowę sieci gazowej w Polsce w powiązaniu z inwestycjami realizowanymi i planowanymi do realizacji w naszym kraju, wskazanie na szanse i uciążliwości, które obecnie obowiązujące regulacje powodują, przybliżenie problemów z pozyskiwaniem prawa do terenu jako główna przyczyna opóźnień w realizacji inwestycji liniowych. Poruszona zostanie niezwykle ważna kwestia dobrej współpracy wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym od inwestora poprzez Projektanta do Wykonawcy robót budowlano – montażowych jako niezbędny aspekt siły branży gazowniczej. Omówiona zostanie również współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej.

Tematyka pierwszej prezentacji obejmuje uregulowania prawne dotyczące projektowania i budowy sieci gazowych w Polsce w oparciu o Prawo budowlane i Specustawę gazową ze wskazaniem na szanse i uciążliwości tych regulacji, prace Zespołu ds. Ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk dla współpracy Inwestor – Wykonawca przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
Kontynuacją tematu ale w oparciu o uwarunkowania europejskie będzie wykład o stosowaniu rur z tworzyw sztucznych w obszarach wysokiego ciśnienia. Będzie on poświęcony omówieniu aktualnego stanu nowych rozwiązań technicznych: zarówno wzmocnionym rurom termoplastycznym (RTP ) jak i nowym rodzajom rur, przeznaczonym do stosowania w obszarach wysokiego ciśnienia powyżej 10 bar. Przedstawiony zostanie system wysokociśnieniowych,
polietylenowych rur HexelOne wraz z pełną dokumentacją techniczną. Pozytywne doświadczenia wykonawców i zalety ekonomiczne, wynikające ze stosowania systemu, doprowadziły do uzyskania znacznej przewagi w porównaniu do systemów konwencjonalnych. Zapoznamy się z aprobatami technicznymi uznanymi przez TUV SUD Industrie Service a szczególnie z arkuszem roboczym DVGW – Wymagania i kontrola wzmocnionych rur polietylenowych w przemyśle gazowniczym.

Zamknięciem w/w tematyki będzie wykład omawiający istniejący system przesyłowej sieci gazowej. Zapoznamy się z miejscem dostaw paliwa gazowego do polskiego systemu oraz kierunkami rozbudowy i rozwoju przesyłowej sieci gazowej w Polsce ( gazociągi DN 1000, korytarz Północ – Południe, podziemne zbiorniki gazu i Tłocznie gazu).

Henryk Kurek – Zawodowo od zawsze związany z gazownictwem. W 1967 roku po ukończeniu technikum Mechanicznego rozpoczął pracę w Zakładach Gazowniczych w Zabrzu. Doświadczenia zawodowego nabierał pracując w działach: Sieci i Instalacji, Warsztatach Urządzeń Redukcyjnych, Sieci Wysokoprężnej kontynuując równocześnie naukę na Politechnice Śląskiej. Przez 10 lat pełnił funkcję Inspektora Nadzoru na największych inwestycjach gazowych Śląska (węzły rozdzielcze Śląska, gazociągi wysokoprężne zasilające Śląsk z Odolanowa itp.). Następne etapy pracy na stanowiskach: Kierownik Przetłoczni Gazu, Kierownik Rejonu Gazowniczego ds. Przetłoczni gazu, Kierownik Rejonu Gazowniczego Zabrze oraz do 2014 roku Kierownik Działu Eksploatacji Sieci.
Obecnie, już jako emeryt, pełni funkcję projektanta sprawdzającego w zakresie sieci gazowych, w biurze projektowym.
Jest współautorem norm branżowych i Standardów Technicznych z zakresu gazownictwa, w ramach współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa kierował trzema zespołami opracowującymi Standardy Techniczne z zakresu polietylenowych sieci gazowych. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Jest Rzeczoznawcą w zakresie użytkowania gazu i eksploatacji urządzeń gazowych.
Aleksandra Imiołek
dr Michael Stranz – Urodzony w 1970 roku w Castrop-Rauxel.
Uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii (Dipl.-Ing.) na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie.
Wykładowca Wydziału Materiałoznawstwa na Uniwersytecie Technicznym
Specjalność: materiałoznawstwo i technologia polimerów.
Pozycja w firmie Egeplast International GmbH:
Czerwiec 2006-Grudzień 2009: Application Engineering Pipe Systems/Dział Technologii Rurociągów
Styczeń 2010-dzisiaj: Head of Research & Development/Kierownik Działu Badań i Rozwoju.
Justyna Schydło – Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe m.in. przy projektowaniu strategicznych gazociągów przesyłowych realizowanych dla GAZ- SYSTEM S.A. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.