Krystyna Lelicińska-Serafin

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej.

Podczas 21 letniej pracy zawodowej uczestniczyła w wielu projektach i wykonała wiele ekspertyz związanych z gospodarką odpadami. Prowadzi prace naukowo-badawcze, dydaktyczne i projektowo-konsultingowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, badań właściwości technologicznych odpadów, technologii przetwarzania odpadów (odzysku oraz unieszkodliwiania) oraz oczyszczania terenów zurbanizowanych. Jest autorem wielu publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, oczyszczania gazów procesowych pochodzących z przetwarzania odpadów oraz oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki odpadami. Jest uczestnikiem polskich i międzynarodowych projektów badawczych oraz promotorem ponad stu prac dyplomowych magisterskich oraz inżynierskich.